SUO21

Szanowna Koleżanko,
Szanowny Kolego!

W imieniu własnym oraz Zarządu Sekcji Urologii Onkologicznej (SUO) Polskiego Towarzystwa Urologicznego zapraszam do wzięcia udziału w VIII Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej, które będzie miało hybrydowy charakter i odbędzie się 11 marca 2021 r.

Tradycyjnie, celem spotkania jest przedstawienie wyników najnowszych badań i osiągnięć w zakresie urologii, omawianych podczas zbliżającego się kongresu Sekcji Urologii Onkologicznej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (European Section of Oncological Urology – ESOU).

Oprócz nawiązania do ESOU w czasie Sympozjum po raz pierwszy zostaną omówione osobno najbardziej istotne publikacje dotyczące badań prowadzonych w zakresie urologii onkologicznej w ostatnim czasie. To one stanowią podstawę do zmiany paradygmatów tworzących współczesną urologię i prowadzą do zmiany rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i jemu podobnych towarzystw. Nazywane są „game changers”. Do tej problematyki odnosi się sesja zatytułowana „Uro-Best”.

W tym roku w Sympozjum wezmą udział głównie przedstawiciele środowiska urologicznego, niemniej nie zabraknie reprezentantów innych dyscyplin medycznych związanych z urologią onkologiczną.

Program naukowy zdominują tematy związane z rakiem gruczołu krokowego, w tym szczególnie istotne ustalanie stanu jego zaawansowania w chwili rozpoznania. Z tego powodu nie jedno wystąpienie zostanie poświęcone pozytronowej tomografii emisyjnej z PSMA. Omówimy także zmieniające się podejście do postępowania wobec chorych z uogólnioną chorobą nowotworową.

Pozostałą część Sympozjum wypełnią wystąpienia poświęcone guzom nerki, w tym doskonalenie ich resekcji, nowotworom pęcherza moczowego z uwzględnieniem przeciwwskazań do operacji z użyciem robota oraz zachowaniu płodności u mężczyzn dotkniętych nowotworami jądra.

Jestem głęboko przekonany, że – jak zawsze – poszczególne wykłady skłonią uczestników Sympozjum do prowadzenia ożywionej dyskusji.

Do zobaczenia w sieci!

prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Przewodniczący Sekcji Urologii Onkologicznej PTU

Oferta dla uczestnika

OPŁATA REJESTRACYJNA
(brutto)
do 07.02.2021 od 08.02-28.02.2021 od 01.03.2021
Lekarz - członek PTU 120,00 zł 150,00 zł 180,00 zł
Lekarz − niebędący członkiem PTU 150,00 zł 180,00 zł 200,00 zł
Przedstawiciele firm 200,00 zł 250,00 zł

W RAMACH OPŁATY ORGANIZATORZY SYMPOZJUM ZAPEWNIAJĄ:

NUMER KONTA, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT:

76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz skróconą nazwę wydarzenia, np.: „Beata Kowalska – udział w SUO21”

Program naukowy

15.00 – 15.05

Powitanie

Welcome address

prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta

15.05 – 15.15

Wprowadzenie

Introduction

prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch

15.15 – 16.40

SESJA I: RAK STERCZA

SESSION I: PROSTATE CANCER

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta, prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch

(Sesja organizowana we współpracy z IPSEN)

15.15 – 15.30

Znaczenie PET/PSMA w ocenie stopnia zaawansowania nowo rozpoznanego raka gruczołu krokowego

The staging role of PET/PSMA in newly diagnosed prostate cancer

dr hab. n. med. Roman Sosnowski

15.30 – 15.35

Dyskusja

15.35 – 15.50

Rola limfadenektomii podczas prostatetomii radykalnej u chorych, u których wykonano PET/PSMA

Value of lymph node dissection at radical prostatectomy in PET/PSMA era

dr n. med. Mieszko Kozikowski

15.50 – 15.55

Dyskusja

15.55 – 16.15

Radioterapia adjuwantowa czy ratująca u chorych operowanych z powodu raka stercza dużego ryzyka

Adjuvant or salvage radiation in high-risk prostate cancer

dr n. med. Mateusz Dąbkowski

16.15 – 16.20

Dyskusja

16:20 – 16:35

Rak stercza z przerzutami wrażliwy na leczenie hormonalne – właściwe leczenie u odpowiedniego chorego

Hormone-sensitive prostate cancer -patient driven treatment selection

dr Anna K. Czech

16:35 – 16:40

Dyskusja

16.40 – 18.00

SESJA II: RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO

SESSION II: BLADDER CANCER

Przewodniczący: dr hab. n. med. Anna Kołodziej, dr hab. n. med. Marek Lipiński

16.40 – 16.55

Rak pęcherza moczowego oporny na BCG

BCG refractory bladder cancer

dr hab. n. med. Bartosz Małkiewicz

16.55 – 17.00

Dyskusja

17.00 – 17.15

Czy cystektomia radykalna ma alternatywę (leczenie trójmodalne, leczenie dwumodalne, wyłącznie TURBT)?

Does radical cystectomy have an alternative (trimodal, bimodal therapy, only TURBT)?

dr n. med. Artur Lemiński

17.15 – 17.20

Dyskusja

17.20 – 17.35

Kogo nie należy operować robotem?

Who should not be operated with a robot?

dr n. med. Tomasz Konecki

17.35 – 17.40

Dyskusja

17.40 – 18.00

WYKŁAD

ialuril® w popromiennym zapaleniu pęcherza moczowego

ialuril® in radiation cystitis

dr hab. n. med. Sławomir Poletajew, prof. CMKP

18.00 – 18.10

PRZERWA

18.10 – 19.05

SESJA III: RAK NERKI I JĄDRA

SESSION III: KIDNEY AND TESTICULAR CANCERS

Przewodniczący: dr hab. n. med. Zbigniew Jabłonowski, dr n. med. Michał Skrzypczyk

18.10 – 18.25

Resekcja nerki – kluczowe aspekty techniczne

Partial nephrectomy – key surgical aspects

prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch

18.25 – 18.30

Dyskusja

18.30 – 18.45

Czy nefrektomia cytoredukcyjna jest nadal uzasadniona?

Is cytoreductive nephrectomy still justified?

dr Katarzyna Gronostaj

18.45 – 19.00

Zachowanie płodności u chorych na raka jądra

Fertility preservation in testicular patients

dr Jan K. Wolski

19.00 – 19.05

Dyskusja

19.05 – 19.25

WYKŁAD

Prezentacja wyników kwestionariusza „Wirtualny Pacjent” (edycja II) – wielowymiarowy profil pacjenta leczonego z powodu raka prostaty z perspektywy lekarza prowadzącego

Presentation of the results of the „Virtual Patient” questionnaire (edition II) - a multidimensional profile of a patient treated for prostate cancer from the perspective of the treating physician

mgr inż. Barbara Wawrzeszkiewicz

19.25 – 20.25

SESJA IV: URO-BEST

SESSION IV: URO-BEST

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch, dr n. med. Michał Skrzypczyk

19.25 – 19.35

Wprowadzenie

Introduction

prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch

19.35 – 19.45

NIMBUS

dr Konrad Bilski

19.45 – 19.55

DaBlaCa

dr Anna K. Czech

19.55 – 20.05

HYMN

dr Katarzyna Gronostaj

20.05 – 20.15

PROFOUND

dr n. med. Mieszko Kozikowski

20.15 – 20.25

Podsumowanie i zakończenie Sympozjum

Closing remarks

prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch

8. Sympozjum Naukowe
Sekcji Urologii Onkologicznej
Polskiego Towarzystwa Urologicznego
online

11 marca 2021